Посольство України в Королівстві Таїланд

Київ 00:26

Економічний розвиток: підсумки першого півріччя 2007 року

У січні-червні 2007 року продовжується позитивна динаміка зростання економіки. Так, приріст обсягів промислового виробництва за січень-червень становив 11,8 відсотка, приріст реального ВВП – 7,9 відсотка.

Позитивна динаміка найбільшою мірою визначалась зростанням виробництва у металургії (13,9 відсотка), машинобудуванні (23,3 відсотка) і харчовій промисловості (13,8 відсотка): близько 80 відсотків приросту забезпечувалось зростанням випуску продукції у даних галузях. Їх внесок до зростання промисловості в цілому становив 4,0; 3,0 та 2,1 відсоткового пункту відповідно.

Таке зростання промисловості спричинено як розширенням попиту на внутрішньому ринку через подальше зростання доходів населення та підвищення інвестиційної діяльності в умовах необхідності оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій та модернізації виробництва, так і активізацією зовнішнього попиту в умовах сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури на світовому ринку. Значний приріст виробництва у машинобудуванні є свідченням якісних змін у структурі промислового виробництва у бік більш наукоємної, інвестиційної продукції.

Позитивною ознакою розвитку економіки є зростання валової доданої вартості у будівництві (на 11,8 відсотка). Активізація підприємницької діяльності, зростання доходів населення (у січні-травні 2007 року проти відповідного періоду 2006 року реальні наявні доходи населення збільшилися на 10,8 відсотка, реальна заробітна плата штатних працівників на 12,1 відсотка), призвели до збільшення потреби у виробничих та торговельних приміщеннях, а також житлі.

Зростання виробництва у промисловості та будівництві, а також підвищення купівельної спроможності населення, значною мірою позначилось на збільшенні валової доданої вартості у торгівлі та транспорті (на 15,5 відсотка та 5,3 відсотка відповідно).

У січні-травні 2007 року (за методологією торговельного балансу) темпи зростання імпорту товарів (35 відсотків) перевищили темпи зростання експорту товарів (34,4 відсотка). Сальдо торгівлі товарами залишилось від’ємним («мінус» 3,75 млрд. доларів США проти «мінус» 2,71 млрд. доларів США у січні-травні 2006 року).

Сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, в тому числі завдяки високому рівню світових цін на чорні метали та на хімічну продукцію, а також збільшення поставок машинобудівної продукції, вплинула на збільшення обсягів експорту товарів. Водночас, зростання вартості енергетичних матеріалів (на 33,1 відсотка при значній питомій вазі – 30,6 відсотка у загальному обсязі імпорту), інвестиційної активності завдяки потребі в переозброєнні виробництва, а також збільшення реальних доходів населення (підвищення попиту на споживчі товари імпортного походження) вплинуло на ріст обсягів імпорту товарів.

Внаслідок високих темпів росту економіки, у січні-червні 2007 року доходи загального фонду державного бюджету перевищили планові на 4,6 відсотка, а сальдо державного бюджету було позитивним і становило 0,3% від ВВП.

За січень-червень 2007 року індекс споживчих цін становив 104,2 відсотка. Загальний рівень інфляції був сформований переважно за рахунок підвищення цін на продукти харчування (6,2 відсотка) при її найбільшій питомій вазі у споживчому кошику (52 відсотки), що пов’язано з посухою у південних областях України.

У зв’язку з діями Уряду щодо регулювання цін (тарифів) у житлово-комунальній сфері та напередодні весняно-літнього сезону місцеві органи самоврядування у березні-травні в окремих регіонах знижували ціни (тарифи) на деякі житлово-комунальні послуги (гаряча вода та опалення, холодна вода, каналізація, фактична плата за житло (гуртожитки) після їх зростання у січні-лютому.

У січні-червні 2007 року індекс цін виробників промислової продукції (ІЦВ) становив 111 відсотків проти 105 відсотків торік.

Суттєве зростання цін виробників промислової продукції пов’язано із дією зовнішніх чинників: зростання світових цін на металопродукцію та продукцію хімічної промисловості, що прискорило зростання цін як у відповідних галузях промисловості, орієнтованих на зовнішній ринок, так і в суміжних. Крім цього, на формування ІЦВ впливало підвищення ціни на газ для промислових споживачів (з 1 січня з 548 гривень до 720 гривень за 1000 куб. метрів без врахування ПДВ та тарифів на транспортування, з урахуванням - 991 гривень за 1000 куб. метрів). При цьому, слід зазначити, що темп зростання ціни на газ для України на початку 2007 року порівняно з 2006 роком був меншим (136,8 відсотка проти 190 відсотків на початку 2006 року).

Загальний обсяг депозитів у січні-червні збільшився на 17,1 відсотка: у т.ч. депозити юридичних осіб збільшилися на 14,7 відсотка, депозити фізичних осіб – на 18,8 відсотка. Вперше з початку року кумулятивний темп зростання депозитів в національній валюті виявився більшим ніж вкладів в іноземній валюті. Таке збільшення сприяло зменшенню рівня доларизації економіки на 1 відсотковий пункт до 26 відсотків (на початок року цей показник становив 27 відсотків).

Обсяг кредитних вкладень збільшився на 28,8 відсотка до 315,7 млрд. грн., в т.ч. обсяг кредитів, наданих в іноземній валюті, збільшився на 33,5 відсотка, в національній валюті –на 24,1 відсотка. Кумулятивний темп приросту за шість місяців – є найбільшим, починаючи з 2001 року.

Офіційний курс гривні відносно долара США Національний банк України утримував на стабільному рівні – 5,05 грн./дол. США. Відносно євро - гривня девальвувала на 2,2 відсотка до 6,8 грн./євро, що відповідало динаміці долара до євро на міжнародних валютних ринках. Міжнародні валютні резерви протягом січня-червня зросли на 3,6 млрд. дол. США та на кінець червня становили 25,89 млрд. доларів США, що складає 4,9 місяця прогнозного імпорту (розрахунки Мінекономіки). Приріст резервів формувався за рахунок додатних інтервенцій на МБВР (3,4 млрд. дол. США) та зовнішніх запозичень Мінфіну (0,5 млрд. дол. США, продаж ОЗДП). При цьому виплати з погашення та обслуговування зовнішнього державного боргу здійснювались вчасно і в повному обсязі і становили 0,97 млрд. дол. США.

Враховуючи підсумки першого півріччя до кінця року очікується, що економічний розвиток підтримуватиметься за рахунок збереження позитивної динаміки як внутрішнього, насамперед інвестиційного, так і зовнішнього попиту. Підприємства і в подальшому вкладатимуть кошти у модернізацію виробництва задля збільшення його ефективності і зростання конкурентоспроможності на світових ринках. В першу чергу інвестиційні кошти спрямовуватимуться на оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій, а також у будівництво нових об’єктів як виробничого, так і соціально-культурного призначення (в тому числі житла).

Збереження зовнішнього попиту на високому рівні залишатиметься визначальним фактором зростання обсягів виробництва основних експортоорієнтованих галузей (металургії і хімії), зважаючи на значну частку експорту продукції у їх виробництві.

Очікується подальше зростання підприємницької діяльності, підвищення заробітної плати і доходів населення, збільшення обсягів кредитування юридичних і фізичних осіб.

Як результат, за підсумком поточного року передбачається приріст реального ВВП на рівні 6,5 відсотка.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2008 рік

Зростання ВВП у 2008 році на рівні 7,2 відсотка відбуватиметься в першу чергу за рахунок внутрішнього попиту.

Основною ознакою розвитку у 2008 році буде продовження прискореного інвестиційно-інноваційного оновлення виробництва. Товаровиробники з метою підвищення конкурентоспроможності, в умовах подальшого зростання цін на енергоносії, продовжуватимуть збільшувати витрати на оновлення та модернізацію основних фондів і впровадження нових технологій.

Інвестиційна активність буде підтримуватись за рахунок основного джерела зростання інвестицій – власних коштів підприємств. Збільшити витрати на інвестування підприємцям дозволить як державна політика, направлена на стимулювання інвестиційної діяльності, так і зростання обсягів виробництва. Поряд з цим, здійснення державної інвестиційної політики відбуватиметься шляхом концентрації коштів на фінансуванні ефективних інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих на створення сучасної інфраструктури в регіонах та впровадження високих технологій.

Подальший розвиток банківської системи та зміцнення небанківських фінансових установ, зменшення ризиків кредитування сприятимуть перерозподілу тимчасово вільних коштів в економіці на користь фінансування заходів, спрямованих на оновлення основних фондів. Це створить передумови для реалізації проектів середньо- та довгострокового інноваційно-інвестиційного кредитування.

Стабільне макроекономічне середовище, прозорість процедур приватизації, передбачувана фіскальна політика призведуть до підвищення активності з боку іноземних інвесторів – чистий притік прямих іноземних інвестицій прогнозується на рівні 5,5 млрд. доларів США.

Активний приріст іноземних інвестицій супроводжуватиметься зростанням попиту на імпортні інвестиційні товари, а також комплектуючі для поточного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями, включених у системи міжнародної кооперації.

Валове нагромадження основного капіталу зросте на 11,7 відсотка, а його частка становитиме 25,3 відсотка.

Така динаміка інвестиційної складової розвитку дасть можливість започаткувати та розгорнути в майбутньому якісні зрушення у структурі економіки. Це буде основою для довгострокового економічного зростання.

Зростання споживчого попиту, в першу чергу, підтримуватиметься шляхом продовження політики Уряду, направленої на підвищення платоспроможного попиту та добробуту населення. Передбачається збільшення розміру мінімальної заробітної плати на кінець року до 90 відсотків розміру прожиткового мінімуму, що призведе до зростання реальної заробітної плати на 17 відсотків. Відповідно частка фонду оплати праці у ВВП становитиме 31,5 відсотка. Подальше реформування розміру державних соціальних гарантій забезпечуватиме зростання доходів населення на рівні 13-14 відсотків. Уряд приділятиме увагу відновленню справедливості в оплаті праці та стимулюванню підвищення продуктивності праці. Зростання доходів населення призводитиме до подальшого підвищення попиту на непродовольчі товари та послуги, що, в свою чергу, призведе до збільшення їх питомої ваги у споживчих витратах населення. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств реально зростуть на 9,4 відсотка.

Споживання сектору загальнодержавного управління реально зросте на 2,1 відсотка. Враховуючи незмінність податкової політики та прогнозований розвиток економіки у 2008 році частка перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет утримуватиметься на рівні не більшому за очікуваний у 2007 році, що, навіть в умовах зведення бюджету з дефіцитом (не перевищуватиме 2,5 відсотка від ВВП), не дозволить значно збільшити витрати державного сектору.

Зростання експорту (на 20,4 відсотка) відбуватиметься за рахунок збереження сприятливої зовнішньої кон’юнктури (зокрема, для металургійної промисловості). Також, передбачається зростання експорту з високою часткою доданої вартості (зокрема, продукції машинобудівної промисловості).

Темпи зростання імпорту уповільнюватимуться (до 15,5 відсотка проти 29,9 відсотка у 2007 році), що буде пов’язано зі збільшенням обсягів українського виробництва (задоволення внутрішнього попиту населення на споживчі товари), впровадженням енергозберігаючих технологій, певним насиченням внутрішнього ринку імпортними товарами. Покращуватиметься якість структури імпорту за рахунок збільшення інвестиційного імпорту (машинобудівної продукції).

В цілому за підсумком року темпи зростання експорту товарів та послуг перевищуватимуть темпи зростання імпорту, сальдо торгівлі товарами та послугами у порівнянні з 2007 роком суттєво покращиться, але залишиться від’ємним і становитиме 3,4 млрд. доларів США (5,6 млрд. доларів США у 2007 році).

Незважаючи на від’ємне сальдо рахунку поточних операцій, перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом на міжбанківському валютному ринку відбуватиметься за рахунок притоку валютних ресурсів за рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій платіжного балансу. Достатній рівень міжнародних валютних резервів надасть змогу підтримувати таку динаміку валютного курсу, яка не підриватиме фінансову стабільність і одночасно залишатиметься дієвим інструментом стримання інфляційної динаміки. Згідно проекту Основних засад грошово-кредитної політики на 2008 рік середньорічний обмінний курс гривні до долара США не виходитиме з меж 4,95-5,25 грн./доларів США.

Вступ України до СОТ сприятиме зменшенню втрат від антидемпінгових розслідувань та послабить тарифні бар’єри для експорту вітчизняної продукції на зовнішніх ринках, що збільшить обсяги експорту. Крім того, очікується пожвавлення виробництва в експортоорієнтованих секторах промисловості внаслідок лібералізації режиму доступу до зовнішніх ринків та збільшення обсягів іноземних інвестицій, необхідних для технологічного переозброєння підприємств провідних галузей економіки і переходу до виробництва товарів з більшою часткою доданої вартості.

В умовах членства СОТ певним ризиком є те, що внаслідок зростаючої конкуренції між іноземними та національними компаніями може відбутися зменшення частки деяких видів продукції вітчизняних виробників на внутрішньому ринку. Однак, за умови поступового підвищення конкурентоспроможності продукції та високих темпів розвитку внутрішнього ринку обсяги реалізації зростатимуть.

Зростання ВВП у 2008 році відбуватиметься за рахунок збільшення ВДВ усіх видів економічної діяльності, насамперед, промисловості (на 7,3 відсотка), будівництва (на 9,2 відсотка), оптової та роздрібної торгівлі (на 13,8 відсотка), транспорту (на 7,5 відсотка).

Прискорення темпів зростання промислового виробництва буде обумовлено розширенням як зовнішнього, так і внутрішнього попиту. При збільшенні купівельної спроможності населення відносно високими темпами зростатиме виробництво у галузях, що випускають кінцеву споживчу продукцію. Насамперед це стосується харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів, де приріст обсягів виробництва прогнозується на рівні 11 відсотків, легкої промисловості – 8 відсотків.

Основний внесок до зростання промислового виробництва належатиме обробній промисловості: машинобудування зросте на 18 відсотків, хімічна – на 7 відсотків. В умовах збереження сприятливої зовнішньої кон’юнктури, високими темпами зростатиме і виробництво металургійної продукції (6 відсотків).

Завдяки застосуванню на підприємствах прогресивних технологій зростатиме продуктивність праці (обсяг виробленого ВВП у постійних цінах на одного працюючого), а також підвищуватиметься ефективність використання матеріальних ресурсів. Збільшення інтенсивності оновлення основних виробничих фондів разом із зростанням продуктивності трудових ресурсів сприятиме підвищенню продуктивності економіки в цілому.

Грошово-кредитна політика буде спрямована на підтримання такої динаміки грошових агрегатів, яка б, з одного боку, задовольняла попит економіки на гроші, а з іншого – не створювала загрози ціновій стабільності. Збільшення пропозиції грошей та зниження їх вартості створюватиме сприятливі умови для кредитування економіки.

Як результат особливостей формування попиту по секторах економіки та пропозиції за видами економічної діяльності у 2008 році ціновий орієнтир макроекономічної рівноваги – індекс споживчих цін становитиме 6,8 відсотка (грудень до грудня). Такий рівень цін буде сформований в умовах уповільнення темпів зростання ціни на імпортований природний газ і відповідно цін (тарифів) на послуги природних монополій для населення, товарної насиченості та розвитку конкуренції на споживчому ринку.

Отже, розвиток економіки у 2008 році буде характеризуватися наступними параметрами:

  • зростання реального ВВП на рівні 7,2 відсотка;
  • обсягів промислового виробництва – на 9 відсотків;
  • зростання реальної заробітної плати – на 17 відсотків;
  • збільшення обсягів експорту товарів та послуг – на 20,4 відсотка (за методологією платіжного балансу), імпорту – на 15,5 відсотка;
  • утримання зростання цін на споживчому ринку на рівні 6,8 відсотка (грудень до грудня).